Statūti

 

  1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Neirologu Biedrība”, turpmāk saukta ”Biedrība”.

1.2. Biedrība apvieno ārstus neirologus Latvijā.

 

  1. Darbības mērķis un uzdevumi 

2.1. Biedrības darbības mērķis ir veicināt neiroloģijas attīstību Latvijā un aizstāvēt tās biedru profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses.

2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:

2.2.1. veicināt neiroloģijas zinātnes un praktiskās darbības attīstību Latvijā, izstrādājot profesionālo programmu attīstību neiroloģijā;

2.2.2. veicināt ārstu – neirologu pastāvīgu kvalifikācijas celšanu;

2.2.3. veicināt neiroloģiskās palīdzības organizatorisko formu uzlabošanu.

2.2.4. organizēt neiroloģiskos zinātniski-praktiskos pasākumus, konferences, sanāksmes, seminārus profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai;

2.2.5. attīstīt zinātniskos un profesionālos kontaktus ar citu valstu speciālistiem, veicināt zinātniskās informācijas apmaiņu un izdevniecības darbību neiroloģijas specialitātē;

2.2.6. izstrādāt sertifikācijas standartprasības neiroloģijā un piedalīties sertifikācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem;

2.2.7. sadarboties ar citām profesionālām biedrībām un nodibinājumiem;

2.2.8. iesaistīties starptautisko profesionālo (neirologu) biedrību darbā.

 

  1. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

  1. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi

4.1. Par Biedrības īsteno biedru var kļūt jebkurš ārsts neirologs, ar spēkā esošu sertifikātu neirologa specialitātē, kas ir iesniedzis noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Biedram ir pienākums samaksāt iestāšanās maksu un biedru naudu valdes noteiktajā apmērā.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei 1 (viena) mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas. Ja biedru sapulce noraida pieteicēja sūdzību, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrības darbībā piedalās arī asociētie biedri, goda biedri un veicinātāji biedri.

4.5. Par Biedrības asociēto biedru var tikt uzņemts ārsts bez sertifikāta neirologa specialitātē, kurš ir iesniedzis noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Asociētajam biedram nav balsstiesību biedru sapulcēs, tas nevar tikt ievēlēts Biedrības valdē vai revīzijas institūcijā.

4.6. Par Biedrības goda biedru var tikt ievēlētas personas ar izciliem nopelniem neiroloģijā vai tās attīstības veicināšanā. Goda biedra kandidatūru izvirza Biedrības īstenais biedrs ar rakstisku ierosinājumu. Goda biedru ievēl biedru sapulcē. Goda biedram nav balsstiesību biedru sapulcēs, tas nevar tikt ievēlēts valdē vai revīzijas institūcijā.

4.7. Par Biedrības veicinātāju biedru var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta Biedrības mērķus un veicina tās uzdevumu risināšanu. Veicinātāju biedru izvirza kārtībā, kāda noteikta statūtu 4.6. punktā attiecībā uz goda biedru. Veicinātāja biedram ir padomdevēja tiesības, tam nav balsstiesību biedru sapulcēs, tas nevar tikt ievēlēts valdē vai revīzijas institūcijā.

4.8. Biedrības biedru valde var izslēgt no Biedrības, ja viņa rīcība ir pretrunā ar statūtiem un ārsta, medicīnas ētikas principiem vai biedrs nepienācīgi pilda savus pienākumus. Ar nepienācīgu pienākumu pildīšanu saprot regulāras (sistemātiskas) biedra darbības, kas rada noteiktas tiesiskas sekas, kavē lēmuma pieņemšanu vai nodara zaudējumus Biedrībai, vai biedru naudas maksājuma kavējumu ilgāk nekā 1 (vienu) gadu.

4.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākajās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.10. Jebkurš īstenais, asociētais, goda vai veicinātājs biedrs var brīvprātīgi izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstisku pieteikumu Biedrības valdei.

 

  1. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedri ir tiesīgi:

5.1.1. apmeklēt Biedrības organizētos pasākumus;

5.1.2. izteikt savu viedokli visos apspriežamajos jautājumos, iesniegt priekšlikumus statūtu grozījumiem un citiem Biedrības dokumentiem;

5.1.3. ievēlēt un tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes, revīzijas un citās struktūrās.

5.2. Biedrības biedru pienākums ir:

5.2.1. ievērot spēkā esošos normatīvos aktus;

5.2.2. ievērot un pildīt statūtu noteikumus un ievērot biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.3. savlaicīgi un pienācīgi veikt iestāšanās maksas un biedra naudas iemaksas;

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķus;

5.2.5. darīt zināmu Biedrībai savu elektroniskā pasta adresi un nodrošināt, ka tajā var saņemt Biedrības sūtījumus.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

  1. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

 

  1. Biedru sapulce, tās sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir Biedrības augstākā lēmējinstitūcija.

7.2. Kārtējās biedru sapulces sasauc valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.

7.3. Ārkārtas sapulces sasauc valde uz valdes, revidenta vai 1/10 biedrības biedru pieprasījuma pamata, kurā jānorāda sapulces sasaukšanas iemesli un vēlamā darba kārtība, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas.

7.4. Valde nosaka sapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, ievērojot statūtu 7.3. punktā noteiktā pieprasījuma noteikumus.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces publicējot paziņojumu Biedrības mājas lapā un nosūtot paziņojumu katram biedram uz tā norādīto elektroniskā pasta adresi.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss.

7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.

7.10. Valdes pienākums ir savlaicīgi sagatavot sapulces materiālus tā, lai sapulce noritētu lietišķi, bet jautājuma izlemšana tajā pēc iespējas notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem.

7.11. Biedru sapulci atklāj un vada Biedrības valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēl citu sapulces vadītāju.

7.12. Sapulces sākuma daļā tiek ievēlēts arī protokolists (nepieciešamības gadījumā arī balsu skaitītāji). Sapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina sapulces vadītājs un protokolists.

7.13. Sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists. Sapulces protokols noformējams 5 (piecu) darba dienu laikā no sapulces norises pēdējas dienas.

7.14. Biedru sapulču protokoli ir pēc pieprasījuma biedriem pieejami dokumenti. Tie glabājas Biedrības valdes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valde viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā.

7.15. Vienīgi biedru sapulce ir tiesīga:

7.15.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;

7.15.2. ievēlēt un atsaukt valdi;

7.15.3. ievēlēt un atsaukt revīzijas komisiju;

7.15.4. ievēlēt neirologa specialitātes sertifikācijas komisijas kandidātus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.15.5. lemt jautājumu par mērķprogrammu veidošanu;

7.15.6. pieņemt lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju.

7.16. Lēmumi visos jautājumos notiek aizklāti, izņemot gadījumus, kad biedru sapulce lemj, ka nepieciešams atklāts balsojums.

 

  1. Valde

8.1. Valde vada un pārstāv biedrību. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem.

8.2. Valde sastāv no 7 (septiņiem) valdes locekļiem, no tiem 1 (viens) ir reģionālās slimnīcas pārstāvis un 1 (viens) ir Latvijas Jauno Ārstu asociācijas pārstāvis, kurš ir neirologu biedrības īstenais biedrs, bet vēl nav resertificēts neirologa specialitātē. Biedru sapulce no ievēlēto valdes locekļu vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbību.

8.3. Valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi pārstāv biedrību katrs kopā ar vēl vienu valdes locekli.

8.4. Valde pati sadala savus pienākumus valdes locekļu starpā. Valde var apstiprināt valdes reglamentu savas darbības organizēšanai.

8.5. Valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju amatā ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem, ar tiesībām tikt ievēlētiem atkārtoti. Valdes loceklis ir tiesīgs jebkurā brīdī iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu. Par valdes locekli var ievēlēt tikai Biedrības īsteno biedru.

8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.8. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, klātesot vairāk nekā pusei no valdes locekļiem. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

 

  1. Darbības revīzija

9.1 Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revīzijas komisija, kuru ievēl kopsapulce uz trīs gadiem.

9.2. Revīzijas komisijā ietilpst 4 (četri) locekļi, no kuru vidus revīzijas komisija ievēl priekšsēdētāju.

9.3. Revīzijas komisijas locekļi nedrīkst būt Biedrības valdes locekļi.

9.4. Revīzijas komisija:

9.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.5. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.6. Revīzijas komisijas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, noteicošā ir revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss.

 

Rīgā, 2020. gada 22. janvārī

Valdes priekšsēdētāja                                                        Evija Miglāne

Leave a Reply