Latvijas Insulta biedrības statūti

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

Biedrības pilns nosaukums ir: „Latvijas Insulta biedrība”, turpmāk tekstā saukta Biedrība.

2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.

2.1. Biedrības mērķis ir:

2.1.1. Mazināt insulta radīto slogu sabiedrībai un valstij, veicinot insulta profilaksi, diagnostiku un mūsdienīgas ārstēšanas pielietošanu Latvijas Republikā;

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. Veicināt zināšanu pilnveidošanu par insultu un cerebrovaskulārām slimībām kopumā;

2.2.2. Attīstīt sadarbību insulta un cerebrovaskulāro slimību jomā ar visām struktūrvienībām un biedrībām Latvijā un ārpus Latvijas; strādāt ciešā sadarbībā ar Latvijas Neirologu biedrību;

2.2.3. Veicināt savu biedru zināšanu pilnveidošanu sadarbībā ar profesionālās kvalifikācijas celšanas institūcijām un sabiedriskām organizācijām;

2.2.4. Organizēt zinātniski praktiskos pasākumus (konferences, sanāksmes, seminārus) par insultu un cerebrovaskulārām slimībām profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai;

2.2.5. Attīstīt zinātniskos un profesionālos kontaktus ar citu valstu speciālistiem, veicināt zinātniskās informācijas apmaiņu un izdevniecības darbību starp ārstiem, kas nodarbojas ar insultu un cerebrovaskulārām slimībām;

2.2.6. Iesaistīties un realizēt lokālus un starptautiskus zinātniskus projektus;

2.2.7. Iesaistīties starptautisko profesionālo Insulta biedrību darbā.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties Latvijā sertificēti ārsti un rezidenti, kuri atzīst un ievēro Biedrības statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Iestāšanās maksa Biedrībā ir € 10 (desmit eiro).

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde 1 (viena) mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas

4.4. Ja valde noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās no atteikuma saņemšanas dienas.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.6.1. biedrs vairāk kā 24 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.6.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.6.3. Biedrības biedrs var tikt izslēgts no tās, ja viņa rīcība ir pretrunā ar statūtiem un ārsta, medicīnas ētikas principiem.

4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.7. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.8. Biedrībā ir Goda biedri.

4.8.1. Par Biedrības Goda biedru var ievēlēt Latvijas Republikas vai ārvalstu speciālistu par nozīmīgu ieguldījumu cerebrovaskulāro slimību jomā. Goda biedra kandidatūru izvirza Biedrības valde vai divi Biedrības biedri. Goda biedru ievēl biedru sapulcē.

4.8.2. Goda biedriem ir biedru tiesības un pienākumi. Biedrības Goda biedri ir atbrīvoti no iestāšanās naudas un biedra naudas maksājumiem.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. Piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. Piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. Vērsties Biedrībā pēc profesionālas palīdzības vai padoma.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu vienu reizi gadā € 10,00 (desmit eiro) apmērā;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. sistemātiski paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1.Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Vienīgi biedru sapulce ir tiesīga:

7.9.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;

7.9.2. ievēlēt un atsaukt valdi;

7.9.3. ievēlēt un atsaukt revīzijas komisiju;

7.9.4. apstiprināt gada budžetu;

7.9.5. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu turpināšanu vai reorganizāciju;

7.9.6. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

7.9.7. tādu aizdevumu izsniegšana un saņemšana, kas pārsniedz Ls 1000,-(viens tūkstotis latu).

7.10. Biedru sapulces notiek atklāti. Lēmumi visos jautājumos tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.  Valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem, kurus atklāti balsojot, ievēl biedru sapulce un nosaka valdes locekļu pārstāvības tiesības.

8.2. Valde no valdes locekļu vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbību un priekšsēdētāja vietnieku.

8.3. Valde vada un pārstāv biedrību. Valde pārzin un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem.

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvās biedru sapulces kompetencē.

8.5. Valdes priekšsēdētājs.

8.5.1. Valdes priekšsēdētāju ievēl valde no valdes locekļu vidus, atklāti balsojot.

8.5.2. Valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi:

8.5.2.1. vada un kontrolē Biedrības darbu;

8.5.2.2. vada pilnsapulces un valdes sēdes, ja nav noteikts citādāk;

8.5.2.3. savas kompetences ietvaros bez īpašām pilnvarām pārstāv Biedrības intereses;

8.5.2.4. sagatavo ieteikumus un dienas kārtību biedru sapulcēm;

8.5.2.5. savas kompetences ietvaros izsniedz pilnvaras;

8.5.2.6. sniedz ziņojumus par savu darbu valdē;

8.5.2.7. savas kompetences ietvaros Biedrības labā kārto darījumus.

8.6. Priekšsēdētāja vietnieku ievēl valde no valdes locekļu vidus, atklāti balsojot.

8.6.1. Priekšsēdētāja vietnieka tiesības un pienākumi:

8.6.1.1. aizvieto priekšsēdētāju, kad nepieciešams vai pēc priekšsēdētāja lūguma;

8.6.1.2. ja priekšsēdētājs nevar pildīt savus pienākumus vai atsakās no tiem, līdz nākamajām vēlēšanām viņa pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

8.7. Priekšsēdētājs ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Priekšsēdētāja vietnieks un valdes loceklis ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi ar vienu valdes locekli.

8.8. Valde pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. nodaļa Revīzijas komisija

9.1. Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revīzijas komisija, kuru ievēl biedru sapulce uz vienlīdzīgu pilnvaru termiņu kāds ir valdei. Revīzijas komisija tiek pārvēlēta vienlaicīgi ar valdes pārvēlēšanu.

9.2. Revīzijas komisijā ietilpst 2 (divi) locekļi, no kuru vidus revīzijas komisija ievēl priekšsēdētāju.

9.3. Revīzijas komisijas locekļi nedrīkst būt Biedrības valdes locekļi.

9.4. Revīzijas komisija:

9.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.5. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas. 7

9.7. Revīzijas komisija lēmumus pieņem kopīgi.

10. nodaļa. Biedrības līdzekļi, to izlietošana.

10.1.1. Biedrības līdzekļus veido biedru naudas iemaksas, Latvijas un ārzemju juridisko un fizisko personu ziedojumi vai dāvinājumi, sponsoru atbalsts, fondu, valsts un pašvaldību piešķirtais finansējums.

10.1.2. Biedrībai var piederēt kustamais un nekustamais īpašums, kā arī Biedrība var nomāt/īrēt kustamo un nekustamo īpašumu, ja tas nepieciešams Biedrības uzdevumu veikšanai.

10.1.3. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti šajos statūtos noteiktajā kārtībā Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai, un Biedrības tīrā ienākuma daļa vai kapitālieguldījumi nekalpos par personiskās peļņas avotu biedriem vai dibinātājiem.

10.1.4. Ienākumi, ja tādi radīsies, ir Biedrības īpašums un ir izlietojami Biedrības darbības mērķiem saskaņā ar statūtiem.

11. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana un likvidācija.

11.1. Biedrības darbība izbeidzas:

11.1.1. ar Biedru sapulces lēmumu;

11.1.2. ar tiesas lēmumu;

11.1.3. citos likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

11.2. Biedru sapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

Biedrības dibinātāji:                                                                                                                             Evija Miglāne

Biruta Tilgale

 Ilga Ķikule

Biedrības „Latvijas Insulta biedrība” Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā 2013. gada. 12.decembrī.

 

 

 

 

Leave a Reply